Obligatia de a se indeplini sedinta de informare privind medierea

Obligatia de a se indeplini sedinta de informare privind medierea

ATENTIE  !!!   Ordonanta de Urgenta nr. 90/12.12.2012, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 878/21.12. 2012, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 – privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Legea nr. 192 / 2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

ATENTIE  !!!    Incepand cu 01.02.2013, justitiabilii, indiferent ca sunt persoane fizice sau juridice, vor fi obligati sa participe la o sedinta de informare privind medierea inainte de a ajunge in fata instantei de judecata. Aceasta formalitate prealabila unui proces este gratuita si nu implica parcurgerea intregii proceduri de mediere.

Daca aveti vreun litigiu cu alta persoana fizicea sau juridica, veti  fi obligati conform legii, sa participati la o sedinta de informare privind medierea, inainte de a ajunge in fata instantei de judecata, iar pentru acest lucru trebuie sa apelati la un mediator.  Standardul ocupaţional al mediatorului

 

Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii

Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii

    Sava Marius Claudiu,  tel. 0724-805848, e-mail :

   gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com

Popescu Tiberiu, inginer, mediator, specialist ssm, cadru tehnic su, evaluator de risc ssm, 0729958594, 0747227570

Popescu Tiberiu, inginer, mediator, specialist ssm, cadru tehnic su, evaluator de risc ssm, 0729958594, 0747227570

 

ing. Popescu Tiberiu, tel. 0729.958.594, 0747227570,

tel./fax :  0244/550021,

e-mail : tibipope@yahoo.com

www.fisapostului.eu

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

 Legea medierii a fost modificata in acest an prin Legea nr. 115/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 462 din 9 iulie 2012 . Printre altele, acest act normativ instituie obligatia de a participa la sedinta de informare privind medierea, ca procedura prealabila instantei de judecata.

Noua obligatie a justitiabililor este prevazuta la art. 60 1, introdus in Legea Medierii, care prevede ca „in litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt obligate sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii„.

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

   Odata cu intrarea in vigiare a Ordonanta de Urgenta nr. 90/12.12.2012, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 878/21.12. 2012, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 – privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, referitor la intrarea in vigoare a dispozitiilor art. 601, din Legea nr. 192/2006, se proroga pana la data de 01.02.2013.”

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

Potrivit noilor reglementari aplicabile de anul viitor, CONFORM Ordonantei de Urgenta nr. 90/12.12.2012, publicata in Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 878/21.12.2012,  procedura prealabila instantei de judecata va fi obligatorie :

 •  in domeniul protectiei consumatorilor,cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;

  Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare, divort

  Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare, divort

 •  in materia dreptului familiei (neintelegerile care tin de continuarea casatoriei, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor sau orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii);
 •  in domeniul litigiilor civile privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate, evacuarea, obligatia de a face, pretentii, revendicari imobiliare si mobiliare, partajele bunurilor mobile si impobile, succesiuni, negocierea contractelor de diferite tipuri, executarea contractelor de difertite tipuri, executarea obligatiilor, executari silite, contestatii la executare silite, uzucapiuni sau accesiuni imobiliare, raporturi locative, raspunderea civila delictuala;
 •  in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
 • in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;
 • in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1013 – 1024 sau la cea prevazuta la art. 1025 – 1032 din Codul de procedura civila.
 • in cazul infractiunilor pentru care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima isi exprima consimtamantul  de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul; daca victima refuza sa participe impreuna cu faptuitorul, sedinta de informare se desfasoara separat. 
Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

Legea precizeaza ca dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii intr-o anumita materie se face printr-un proces-verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.

Ce presupune sedinta de informare

In sedinta de informare privind medierea, mediatorul explica partilor scopul, limitele si efectele medierii, precum si avantajele acestei proceduri.

Sedinta de informare este gratuita, dupa cum se precizeaza si in Legea medierii: „Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu„.  Legea nr. 192 / 2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Potrivit normelor legale, partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator.

In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile.

Invitatia la sedinta se va transmite de catre mediator, prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului, iar partea solicitanta trebuie sa furnizeze mediatorului datele necesare contactarii celeilalte parti.

In cazul imposibilitatii de prezentare a vreuneia dintre partile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o noua data in vederea informarii si acceptarii medierii.

Daca una dintre parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei transmise de partea adversa ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata.

In cazul acceptarii medierii, partile in disputa si mediatorul vor semna contractul de mediere, iar procedura de solutionare amiabila a conflicutului va incepe. Pentru medierea propriu-zisa a conflictului, partile vor trebui sa plateasca mediatorului un onorariu negociat, precum si toate cheltuielile ocazionate de mediere.

    Art. I –  Legea nr. 192/2006privind medierea si organizarea profesiei de mediator,  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

   1. Alineatului (1) al art. 2, din Lege, se modifica si vor avea urmatorul cuprins  :

„Art.2. –  (1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind avantajele medierii, inclusiv, daca este cazul, dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de lege.

(11)  Dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.  Daca una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei prevazute la art. 43, alin. 1, din Lege, ori nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul  instantei.

(12)  Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la termenul dat de instanta in acest scop, pentru litigiile in materiile prevazute de art. 601 lit. a) – f).

  2. Alineatul (2) al art. 59, din Lege, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2)  Partile acordului de mediere se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Dispozitiile art. 438 – 441 din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator.”

3. Alineatul (1) literele f) si g) ale articolului 601 se modifica si vor avea urmatorul cuprins :

„f)  in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1013 – 1024 sau la cea prevazuta la art. 1025 – 1032, din Codul de procedura civila.

g)  in cazul infractiunilor pentru care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima isi exprima consimtamantul  de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul;daca victima refuza sa participe impreuna cu faptuitorul, sedinta de informare se desfasoara separat. 

  4. Alineatul (2) al articolului 601 se abroga. 

  5. Dupa art. 601  se include un articol nou, art. 602, din Lege cu urmatorul continut :

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

„Art. 602 -(1) Procedura de informare, incluzand si formalitatile pentru convocarea partilor, nu poate depasi 15 zile calendaristice. Prevederile art. 253, indice 2, pct. 7, din Codul civil sunt aplicabile in mod corespunzator.

(2) Acceptarea participarii sau participarea la sedinta de informare nu constituie  o recunoastere a dreptului ce ar face obiectul litigiului si nu intrerupe cursul prescriptiei.” 

6. Alineatul (1) al art. 63,  din Lege, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) In cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, cu respectarea conditiilor legale, o hotarare, dispozitiile art. 438 – 441, din Codul de procedura civila fiind aplicabile in mod corespunzator. 

Art. II –  Termenul prevazut la art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in M.Of. al Romaniei, Partea I, nr.462/09.07.2012, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la intrarea in vigoare a dispozitiilor art. 601, din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 01.02.2013.”

Suna si apeleaza la mediere

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *