Medierea la incheierea contractelor in sectorul gazelor naturale

Medierea la incheierea contractelor in sectorul gazelor naturale

ANRE a aprobat procedura privind soluţionarea/medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei

Declansarea procedurii de mediere a neintelegerilor la nivelul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

 

Solutionarea la nivelul titularului de licenta

Prealabil declansarii procedurii la nivelul ANRE, solutionarea neintelegerilor se efectueaza la nivelul titularului de licenta, ca urmare a analizarii cererii scrise, depuse in acest sens de catre un solicitant, in care se prezinta neintelegerile aparute la incheierea contractului/actului aditional.

Cererea va fi insotita de documentele pe baza carora solicitantul isi intemeiaza sustinerile. Documentele depuse in copie vor fi certificate pe fiecare pagina „conform cu originalul“ si vor contine data, numele in clar al celui care face certificarea, semnatura acestuia si stampila unitatii respective, dupa caz.

Titularul de licenta analizeaza cererea si, daca este cazul, in termen de cel mult 7 zile de la inregistrare, solicita completarea documentatiei depuse. Solicitantul are obligatia completarii documentatiei in termen de maximum 5 zile de la data primirii solicitarii de completare.

In cazul in care solicitantul nu depune in termenul prevazut in actul normative, completarea documentatiei, titularul de licenta poate analiza si poate solutiona cererea in baza documentelor depuse initial.

In termen de 20 de zile de la data depunerii cererii initiale, se desfasoara sedinta comuna, organizata prin grija titularului de licenta, in vederea solutionarii neintelegerilor.

Conform Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

Persoanele fizice sau persoanele juridice consumatori au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.

Conform art. 60^1, alin. Lit. a, din Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,  se prevede :

1)  În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii:

a)în domeniul protecţiei consumatorilor,când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor  (  Legea nr. 192 2006-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator  ).

 

Pentru a stinge litigiul aparut in calitate de consumator, conform art. 11, alin. 4, din PROCEDURA din 05.06.2013-privind medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul gazelor naturale, se stipuleaza ca : ,, Pentru medierea neintelegerii aparute la incheierea contractelor, Autoritatea competenta poate apela si la consultanti, persoane fizice/juridice. Consultantii nu vor face parte din Comisie.”, drept pentru care va puteti adresa unui mediator autorizat, pentru rezolvarea problemelor pe cale amiabila.

 

Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii

Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii

 Apelati la consilier juridic – Sava Marius Claudiu (mediator autorizat), 

 tel. 0724-805848,

 e-mail :   gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com

  

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

inginer – Popescu Tiberiu (mediator autorizat) ,

  tel. 0729.958.594, 0747227570,

  tel/fax : 0244/550021,

 e-mail : tibipope@yahoo.com

 www.fisapostului.eu

Mediere

 

PROCEDURA din 05.06.2013-privind medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul gazelor naturale

EMITENT:  AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

PUBLICAT IN: M. OF. nr. 358/17.06.2013

Data intrarii in vigoare : 01.06.2013

 

CAP. I    Scop

    ART. 1

    Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), denumita in continuare Autoritate competenta, mediaza neintelegerile legate de incheierea contractelor din sectorul energiei.

    ART. 2

    Prezenta procedura este elaborata in scopul crearii unui mecanism de mediere a neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in sectorul gazelor naturale.

   

Medierea, Mediator, conciliere, intelegere, litigiu, fisa postului, regulament intern

Medierea, Mediator, conciliere, intelegere, litigiu, fisa postului, regulament intern

ART. 62  Drepturile clientului final de energie electrica

  (1) Clientii finali de energie electrica au urmatoarele drepturi:

  k) sa beneficieze de serviciile unui mediator, in conditiile <LLNK 12006   192 10 201   0 18>Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea solutionarii extrajudiciare a litigiilor aparute pe piata de energie electrica;

ART. 3

    Prezenta procedura stabileste tipurile neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in sectorul gazelor naturale, care sunt supuse spre mediere Autoritatii competente, precum si modalitatile si etapele de solutionare a acestora.

    ART. 4

    (1) Sunt supuse prevederilor prezentei proceduri:

    a) neintelegerile aparute la incheierea contractelor in sectorul gazelor naturale având la baza contractele reglementate de Autoritatea competenta;

    b) neintelegerile aparute la incheierea actelor aditionale aferente contractelor prevazute la lit. a).

    (2) Neintelegerile aparute la incheierea contractelor/actelor aditionale pot avea ca obiect:

    a) clauze negociabile aferente contractelor ce se incheie in baza contractelor-cadru elaborate de Autoritatea competenta, conform prevederilor legale in vigoare;

    b) clauze noi, conforme legislatiei in vigoare, pe care partea/partile doreste/doresc sa le includa in contractele deja incheiate in baza contractelor-cadru elaborate de Autoritatea competenta.

ART. 5

    (1) Nu intra sub incidenta prevederilor prezentei proceduri:

    a) neintelegerile asupra unor probleme ce nu fac obiectul reglementarilor in vigoare din sectorul gazelor naturale;

    b) neintelegerile a caror rezolvare nu intra in competenta autoritatii de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate.

    (2) Semnarea cu obiectii sau divergente a contractelor comerciale prevazute la art. 4 atrage doar medierea neintelegerilor precontractuale ramase divergente.

 

CAP. III

Medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor

SECTIUNEA 1

Aspecte generale


   

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

     ART. 7 (1) Medierea neintelegerilor care fac obiectul prezentei proceduri presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

    a) solutionarea la nivelul titularului de licenta responsabil cu emiterea ofertei de contract;

    b) medierea la nivelul Autoritatii competente.

    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), in cazul in care, pe parcursul procedurii de mediere a neintelegerilor, apar si alte neintelegeri, in masura in care Autoritatea competenta hotaraste ca este posibil, acestea se includ in procedura aflata deja in derulare. In caz contrar, acestea vor face obiectul unei medieri ulterioare, reluându-se pasii procedurali.

    (3) Limba oficiala utilizata pe parcursul desfasurarii acestei proceduri este limba româna, iar documentele redactate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata; in caz contrar, acestea nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA a 3-a

Medierea la nivelul Autoritatii competente

   

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848, 0729958594

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848, 0729958594

ART. 9  (1) Odata cu inregistrarea la Autoritatea competenta a cererii transmise de titularul de licenta, impreuna cu documentatia anexata acesteia, conform art. 8 alin. (8), se considera declansata procedura de mediere a neintelegerilor.

    (2) Documentele ce insotesc cererea de declansare a procedurii de mediere la nivelul Autoritatii competente trebuie sa cuprinda, fara a se limita la acestea:

    a) copia proiectului de contract/act aditional la incheierea caruia au aparut neintelegeri;

    b) procesul-verbal intocmit conform anexei nr. 2, in care se precizeaza punctele nesolutionate la nivelul titularului de licenta, pozitia partilor si documentele pe care partile isi intemeiaza sustinerile;

    c) corespondenta dintre parti privind proiectul de contract/actul aditional in discutie;

    d) decizii ale organelor jurisdictionale, in masura in care acestea exista;

    e) indicarea temeiului legal in baza caruia isi fundamenteaza pretentiile;

    f) alte documente cuprinzând informatii tehnice sau de alta natura, necesare solutionarii neintelegerii.

    (3) Certificarea copiilor documentelor prevazute la alin. (2) se face in doua exemplare, unul pentru Autoritatea competenta si unul pentru solicitant. Aceasta va contine precizarea „conform cu originalul”, data, numele in clar al celui care face certificarea, semnatura acestuia si stampila unitatii respective, dupa caz.

    ART. 10

    Dupa inregistrarea cererii la Autoritatea competenta se parcurg urmatoarele etape:

    a) intrunirea Comisiei de analiza si mediere a neintelegerilor;

    b) analiza preliminara a documentatiei transmise si solicitarea completarii acesteia, dupa caz;

    c) pregatirea audierii si convocarea partilor;

    d) audierea partilor;

    e) formularea recomandarii Autoritatii competente si comunicarea acesteia partilor.

    ART. 11

    (1) Comisia de analiza si mediere a neintelegerilor, denumita in continuare Comisia, se numeste prin decizie a presedintelui Autoritatii competente.

    (2) Comisia este alcatuita dintr-un numar impar de membri cu drept de vot, dar nu mai putin de 5 si nu mai mult de 7, precum si un secretar al Comisiei fara drept de vot.

    (3) Comisia va fi compusa din angajati ai Autoritatii competente si din ea va face parte obligatoriu un reprezentant al compartimentului juridic, un reprezentant al compartimentului de specialitate si un reprezentant al compartimentului de resort.

 

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848,0729958594

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848,0729958594

(4) Pentru medierea neintelegerii aparute la incheierea contractelor, Autoritatea competenta poate apela si la consultanti, persoane fizice/juridice. Consultantii nu vor face parte din Comisie.

    (5) Contravaloarea serviciului prestat de consultanti va fi suportata conform reglementarilor emise de Autoritatea competenta.

    ART. 12

    (1) In vederea pregatirii audierii, Comisia poate solicita partilor, in scris, informatii suplimentare sau completarea documentatiei depuse, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii de declansare a procedurii de mediere a neintelegerilor. Partile au obligatia depunerii acestora in termen de cel mult 5 zile de la data primirii solicitarii.

    (2) In cazul in care una dintre parti sau ambele nu dau curs solicitarii de transmitere a documentelor ori transmit partial documentele solicitate in termenul mentionat la alin. (1), Comisia va analiza si va media neintelegerea in baza documentelor detinute.

    ART. 13

    (1) Convocarea partilor in vederea audierii are loc cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat.

    (2) Comunicarea convocarii se realizeaza prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax, daca este posibil.

    (3) Comunicarile se transmit la adresele de corespondenta indicate de parti in cerere sau la adresele aduse la cunostinta Autoritatii competente, pe parcursul derularii procedurii.

    ART. 14

    (1) Audierea are loc, de regula, la sediul Autoritatii competente, in termen de cel mult 15 zile calculate de la data inregistrarii cererii. In situatia in care se solicita informatii suplimentare sau completarea documentatiei depuse initial, audierea are loc in termen de cel mult 20 zile de la data inregistrarii cererii.

    (2) Partile vor participa la audiere prin reprezentanti legali sau prin persoane imputernicite. Persoanele care nu pot proba cu inscrisuri calitatea legala nu vor fi acceptate la audiere. Documentul care atesta calitatea de imputernicit va fi pastrat la dosarul cauzei.

    (3) Oricare dintre parti poate cere ca audierea sa se faca in lipsa ei, pe baza cererii si a actelor depuse. Solicitarea se va face in scris, cu cel putin doua zile inainte de data stabilita pentru audiere.

    (4) Lipsa uneia dintre parti de la dezbateri nu afecteaza derularea procedurii sau luarea unei hotarâri.

    (5) Daca ambele parti, desi instiintate, nu se prezinta la dezbateri si nici nu au solicitat medierea in lipsa, Comisia isi va suspenda activitatea.

    (6) Prin exceptie de la alin. (4), daca partile solicita, in prealabil, cu cel putin 3 zile, reprogramarea audierii, Comisia poate amâna o singura data audierea.

    (7) Audierea reprogramata va avea loc in termen de maximum 5 zile de la data fixata initial si va fi comunicata partilor, in conformitate cu prevederile art. 13.

    ART. 15

    (1) In cadrul audierii partile isi exprima punctele de vedere argumentate cu probe pertinente, concludente si utile cauzei.

    (2) Expunerea partilor va fi clara si concisa, cu argumente de drept si de fapt.

    (3) Dupa ce fiecare parte isi prezinta pozitia, membrii Comisiei pot pune intrebari pentru clarificarea aspectelor supuse medierii.

    (4) Daca Comisia considera necesar, poate stabili o noua audiere, in termen de 10 zile de la prima audiere. Cu aceasta ocazie Comisia poate sa solicite partilor si alte documente relevante pentru solutionarea cererii, situatie in care partile au obligatia de a transmite documentele in termen de 5 zile de la solicitare.

    ART. 16

    (1) Sedintele Comisiei se considera intrunite legal, respectiv cvorumul este indeplinit daca sunt prezenti cel putin 4 dintre membrii sai, incluzând presedintele Comisiei, sau, in absenta acestuia, inlocuitorul lui, reprezentantul compartimentului juridic, al compartimentului de specialitate si al compartimentului de resort.

    (2) Comisia emite recomandarea, de regula, cu majoritate simpla, majoritate care intruneste un numar de voturi egal cu minimum jumatate plus unu din numarul voturilor celor prezenti. In caz de egalitate de voturi este decisiv votul presedintelui sau, in cazul absentei acestuia, cel al membrului Comisiei desemnat sa conduca sedinta.

    ART. 17

    Sedintele Comisiei sunt prezidate de presedintele Comisiei, iar in absenta presedintelui, de catre inlocuitorul desemnat in acest sens prin decizia de numire a membrilor Comisiei.

    ART. 18

    (1) Dupa analizarea situatiei, in termen de 5 zile de la data ultimei audieri, Comisia emite o recomandare, pe care o inainteaza spre semnare presedintelui autoritatii competente.

    (2) Recomandarea are caracter declarativ si constatator, neechivalând cu o hotarâre obligatorie pentru parti.

    (3) Recomandarea este redactata in 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, respectiv unul pentru ANRE.

    (4) In termen de maximum 5 zile de la data insusirii prin semnatura de catre presedintele Autoritatii competente, recomandarea se comunica ambelor parti implicate, prin scrisoare cu confirmare de primire sau, dupa caz, prin fax.

ART. 22

    (1) Dosarul este confidential. Nicio alta persoana in afara partilor, a Comisiei si a presedintelui Autoritatii competente nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor si fara incuviintarea Comisiei, cu exceptia situatiei in care aceste date sunt solicitate de catre o autoritate a statului, in conditiile legii.

    (2) In vederea apararii intereselor legitime ale partilor, membrii Comisiei si consultantii sunt obligati sa nu publice si sa nu divulge datele si informatiile de care iau cunostinta in aceasta calitate, fara a avea acordul scris al partii implicate.

    (3) Dosarul se pastreaza la sediul Autoritatii competente un an de la data emiterii recomandarii prin care este solutionata neintelegerea, dupa care se arhiveaza.

    (4) Evidenta dosarelor privind medierea neintelegerilor se va tine in registre speciale, prin grija compartimentului de specialitate.

    ART. 23

    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA 3

la procedura

CERERE

de mediere a neintelegerilor

 

    Subscrisa ………..(numele/denumirea)…….., titulara a licentei de ………………………. nr. ………., din data ……………., prin reprezentant legal ………………………………..,

 

    solicitam medierea neintelegerii/neintelegerilor intervenite cu ocazia incheierii contractului/actului aditional …………………………, cu persoana fizica/juridica (numele/denumirea; numele reprezentantilor legali; domiciliul, sediul; numarul de inmatriculare la registrul comertului; telefon/fax), prin reprezentant legal ………………………………, având in vedere ca s-a parcurs etapa solutionarii la nivelul titularului de licenta.

 

    (Urmeaza expunerea, pe scurt, a obiectului neintelegerii, cu datele aferente:

    [] indicarea proiectului de contract/act aditional/contractului;

    [] indicarea clauzelor care fac obiectul neintelegerilor.)

 

    Solicitam solutionarea prezentei cereri, pe baza documentelor depuse la dosar, prin declansarea procedurii de mediere a neintelegerilor la nivelul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

 

     Data ……………..                Semnatura …………….

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *