Medierea la incheierea contractelor in domeniul energiei

ANRE a aprobat procedura privind soluţionarea/medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei

Medierea la incheierea contractelor in domeniul energiei

 

Declansarea procedurii de mediere a neintelegerilor la nivelul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

Solutionarea la nivelul titularului de licenta

Prealabil declansarii procedurii la nivelul ANRE, solutionarea neintelegerilor se efectueaza la nivelul titularului de licenta, ca urmare a analizarii cererii scrise, depuse in acest sens de catre un solicitant, in care se prezinta neintelegerile aparute la incheierea contractului/actului aditional.

Cererea va fi insotita de documentele pe baza carora solicitantul isi intemeiaza sustinerile. Documentele depuse in copie vor fi certificate pe fiecare pagina „conform cu originalul“ si vor contine data, numele in clar al celui care face certificarea, semnatura acestuia si stampila unitatii respective, dupa caz.

Titularul de licenta analizeaza cererea si, daca este cazul, in termen de cel mult 7 zile de la inregistrare, solicita completarea documentatiei depuse. Solicitantul are obligatia completarii documentatiei in termen de maximum 5 zile de la data primirii solicitarii de completare.

In cazul in care solicitantul nu depune in termenul prevazut in actul normative, completarea documentatiei, titularul de licenta poate analiza si poate solutiona cererea in baza documentelor depuse initial.

In termen de 20 de zile de la data depunerii cererii initiale, se desfasoara sedinta comuna, organizata prin grija titularului de licenta, in vederea solutionarii neintelegerilor.

Conform Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

Conform Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

Persoanele fizice sau persoanele juridice consumatori au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.

Conform art. 60^1, alin. Lit. a, din Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,  se prevede :

1)  În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii:

a)în domeniul protecţiei consumatorilor,când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor  ( Legea nr. 192/ 2006-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator ).

 

Pentru a stinge litigiul aparut in calitate de consumator, conform art. 11, alin. 4, din Ordinul nr. 35/05.06.2013, se stipuleaza ca : ,,Pentru medierea neintelegerii aparute la incheierea contractelor, Autoritatea competenta poate apela si la consultanti, persoane fizice/juridice. Consultantii nu vor face parte din Comisie”, drept pentru care va puteti adresa unui mediator autorizat, pentru rezolvarea problemelor pe cale amiabila.

Sava Marius consilier juridic, mediator, specialist ssm, cadru tehnic su, evaluator de risc ssm, auditor certificare ISO, inspector protectie civila, atestat de mediu, 0724805848

Apelati la consilier juridic – Sava Marius Claudiu (mediator autorizat), 

 tel. 0724-805848,

 e-mail :   gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com

 

  

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

inginer – Popescu Tiberiu (mediator autorizat) ,

  tel. 0729.958.594, 0747227570,

  tel/fax : 0244/550021,

 e-mail : tibipope@yahoo.com

 www.fisapostului.eu

 

 

ORDIN nr. 35/05.06.2013-pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

PUBLICAT IN : M.OF. nr. 358/17.06.2013

Data intrarii in vigoare : 01.07.2013

ART. 1

    (1) Se aproba Procedura privind solutionarea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei electrice si termice produse in cogenerare de inalta eficienta, prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

    (2) Se aproba Procedura privind medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul gazelor naturale, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

ANEXA 2

PROCEDURA

privind medierea neintelegerilor aparute la

incheierea contractelor in domeniul gazelor naturale

    CAP. I  Scop

    ART. 1

    Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), denumita in continuare Autoritate competenta, mediaza neintelegerile legate de incheierea contractelor din sectorul energiei.

    ART. 2

    Prezenta procedura este elaborata in scopul crearii unui mecanism de mediere a neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in sectorul gazelor naturale.

CAP. II

SECTIUNEA 1

    Domeniu de aplicare

    ART. 3

    Prezenta procedura stabileste tipurile neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in sectorul gazelor naturale, care sunt supuse spre mediere Autoritatii competente, precum si modalitatile si etapele de solutionare a acestora.

    ART. 4

    (1) Sunt supuse prevederilor prezentei proceduri:

    a) neintelegerile aparute la incheierea contractelor in sectorul gazelor naturale având la baza contractele reglementate de Autoritatea competenta;

    b) neintelegerile aparute la incheierea actelor aditionale aferente contractelor prevazute la lit. a).

    (2) Neintelegerile aparute la incheierea contractelor/actelor aditionale pot avea ca obiect:

    a) clauze negociabile aferente contractelor ce se incheie in baza contractelor-cadru elaborate de Autoritatea competenta, conform prevederilor legale in vigoare;

    b) clauze noi, conforme legislatiei in vigoare, pe care partea/partile doreste/doresc sa le includa in contractele deja incheiate in baza contractelor-cadru elaborate de Autoritatea competenta.

    ART. 5

    (1) Nu intra sub incidenta prevederilor prezentei proceduri:

    a) neintelegerile asupra unor probleme ce nu fac obiectul reglementarilor in vigoare din sectorul gazelor naturale;

    b) neintelegerile a caror rezolvare nu intra in competenta autoritatii de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate.

    (2) Semnarea cu obiectii sau divergente a contractelor comerciale prevazute la art. 4 atrage doar medierea neintelegerilor precontractuale ramase divergente.

CAP. III

    Medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor

SECTIUNEA 1

Aspecte generale

    ART. 7

    (1) Medierea neintelegerilor care fac obiectul prezentei proceduri presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

    a) solutionarea la nivelul titularului de licenta responsabil cu emiterea ofertei de contract;

    b) medierea la nivelul Autoritatii competente.

    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), in cazul in care, pe parcursul procedurii de mediere a neintelegerilor, apar si alte neintelegeri, in masura in care Autoritatea competenta hotaraste ca este posibil, acestea se includ in procedura aflata deja in derulare. In caz contrar, acestea vor face obiectul unei medieri ulterioare, reluându-se pasii procedurali.

    (3) Limba oficiala utilizata pe parcursul desfasurarii acestei proceduri este limba româna, iar documentele redactate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata; in caz contrar, acestea nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA a 3-a

Medierea la nivelul Autoritatii competente

    ART. 9

    (1) Odata cu inregistrarea la Autoritatea competenta a cererii transmise de titularul de licenta, impreuna cu documentatia anexata acesteia, conform art. 8 alin. (8), se considera declansata procedura de mediere a neintelegerilor.

    (2) Documentele ce insotesc cererea de declansare a procedurii de mediere la nivelul Autoritatii competente trebuie sa cuprinda, fara a se limita la acestea:

    a) copia proiectului de contract/act aditional la incheierea caruia au aparut neintelegeri;

    b) procesul-verbal intocmit conform anexei nr. 2, in care se precizeaza punctele nesolutionate la nivelul titularului de licenta, pozitia partilor si documentele pe care partile isi intemeiaza sustinerile;

    c) corespondenta dintre parti privind proiectul de contract/actul aditional in discutie;

    d) decizii ale organelor jurisdictionale, in masura in care acestea exista;

    e) indicarea temeiului legal in baza caruia isi fundamenteaza pretentiile;

    f) alte documente cuprinzând informatii tehnice sau de alta natura, necesare solutionarii neintelegerii.

    (3) Certificarea copiilor documentelor prevazute la alin. (2) se face in doua exemplare, unul pentru Autoritatea competenta si unul pentru solicitant. Aceasta va contine precizarea „conform cu originalul”, data, numele in clar al celui care face certificarea, semnatura acestuia si stampila unitatii respective, dupa caz.

    ART. 10

    Dupa inregistrarea cererii la Autoritatea competenta se parcurg urmatoarele etape:

    a) intrunirea Comisiei de analiza si mediere a neintelegerilor;

    b) analiza preliminara a documentatiei transmise si solicitarea completarii acesteia, dupa caz;

    c) pregatirea audierii si convocarea partilor;

    d) audierea partilor;

    e) formularea recomandarii Autoritatii competente si comunicarea acesteia partilor.

    ART. 11

    (1) Comisia de analiza si mediere a neintelegerilor, denumita in continuare Comisia, se numeste prin decizie a presedintelui Autoritatii competente.

    (2) Comisia este alcatuita dintr-un numar impar de membri cu drept de vot, dar nu mai putin de 5 si nu mai mult de 7, precum si un secretar al Comisiei fara drept de vot.

    (3) Comisia va fi compusa din angajati ai Autoritatii competente si din ea va face parte obligatoriu un reprezentant al compartimentului juridic, un reprezentant al compartimentului de specialitate si un reprezentant al compartimentului de resort.

  4) Pentru medierea neintelegerii aparute la incheierea contractelor, Autoritatea competenta poate apela si la consultanti, persoane fizice/juridice. Consultantii nu vor face parte din Comisie.

    (5) Contravaloarea serviciului prestat de consultanti va fi suportata conform reglementarilor emise de Autoritatea competenta.

ART. 12

    (1) In vederea pregatirii audierii, Comisia poate solicita partilor, in scris, informatii suplimentare sau completarea documentatiei depuse, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii de declansare a procedurii de mediere a neintelegerilor. Partile au obligatia depunerii acestora in termen de cel mult 5 zile de la data primirii solicitarii.

    (2) In cazul in care una dintre parti sau ambele nu dau curs solicitarii de transmitere a documentelor ori transmit partial documentele solicitate in termenul mentionat la alin. (1), Comisia va analiza si va media neintelegerea in baza documentelor detinute.

ART. 22

    (1) Dosarul este confidential. Nicio alta persoana in afara partilor, a Comisiei si a presedintelui Autoritatii competente nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor si fara incuviintarea Comisiei, cu exceptia situatiei in care aceste date sunt solicitate de catre o autoritate a statului, in conditiile legii.

    (2) In vederea apararii intereselor legitime ale partilor, membrii Comisiei si consultantii sunt obligati sa nu publice si sa nu divulge datele si informatiile de care iau cunostinta in aceasta calitate, fara a avea acordul scris al partii implicate.

    (3) Dosarul se pastreaza la sediul Autoritatii competente un an de la data emiterii recomandarii prin care este solutionata neintelegerea, dupa care se arhiveaza.

    (4) Evidenta dosarelor privind medierea neintelegerilor se va tine in registre speciale, prin grija compartimentului de specialitate.

 

ANEXA 3

la procedura

CERERE

de mediere a neintelegerilor

 

    Subscrisa ………..(numele/denumirea)…….., titulara a licentei de ………………………. nr. ………., din data ……………., prin reprezentant legal ………………………………..,

 

    solicitam medierea neintelegerii/neintelegerilor intervenite cu ocazia incheierii contractului/actului aditional …………………………, cu persoana fizica/juridica (numele/denumirea; numele reprezentantilor legali; domiciliul, sediul; numarul de inmatriculare la registrul comertului; telefon/fax), prin reprezentant legal ………………………………, având in vedere ca s-a parcurs etapa solutionarii la nivelul titularului de licenta.

 

    (Urmeaza expunerea, pe scurt, a obiectului neintelegerii, cu datele aferente:

    [] indicarea proiectului de contract/act aditional/contractului;

    [] indicarea clauzelor care fac obiectul neintelegerilor.)

 

    Solicitam solutionarea prezentei cereri, pe baza documentelor depuse la dosar, prin declansarea procedurii de mediere a neintelegerilor la nivelul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

     Data ……………..                Semnatura …………….

Medierea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *