Medierea la incheierea contractelor energiei electrice si a gazelor naturale

Medierea la incheierea contractelor energiei electrice si a gazelor naturale

ANRE a aprobat procedura privind soluţionarea/medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei

Declansarea procedurii de mediere a neintelegerilor la nivelul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

Solutionarea la nivelul titularului de licenta

Prealabil declansarii procedurii la nivelul ANRE, solutionarea neintelegerilor se efectueaza la nivelul titularului de licenta, ca urmare a analizarii cererii scrise, depuse in acest sens de catre un solicitant, in care se prezinta neintelegerile aparute la incheierea contractului/actului aditional.

Cererea va fi insotita de documentele pe baza carora solicitantul isi intemeiaza sustinerile. Documentele depuse in copie vor fi certificate pe fiecare pagina „conform cu originalul“ si vor contine data, numele in clar al celui care face certificarea, semnatura acestuia si stampila unitatii respective, dupa caz.

Titularul de licenta analizeaza cererea si, daca este cazul, in termen de cel mult 7 zile de la inregistrare, solicita completarea documentatiei depuse. Solicitantul are obligatia completarii documentatiei in termen de maximum 5 zile de la data primirii solicitarii de completare.

In cazul in care solicitantul nu depune in termenul prevazut in actul normative, completarea documentatiei, titularul de licenta poate analiza si poate solutiona cererea in baza documentelor depuse initial.

In termen de 20 de zile de la data depunerii cererii initiale, se desfasoara sedinta comuna, organizata prin grija titularului de licenta, in vederea solutionarii neintelegerilor.

Conform Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

Conform Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

Persoanele fizice sau persoanele juridice consumatori au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.

Conform art. 60^1, alin. Lit. a, din Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,  se prevede :

1)  În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii:

a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor  (  Legea nr. 192 din 16 mai 2006 ).

 

Pentru a stinge litigiul aparut in calitate de consumator, conform art. 62, alin. 1, lit. k, din LEGE nr. 123/10.07.2012-energiei electrice si a gazelor naturale, se stipuleaza ca orice Client final de energie electrica au urmatoarele drepturi : ,, Sa beneficieze de serviciile unui mediator, in conditiile <LLNK 12006   192 10 201   0 18>Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea solutionarii extrajudiciare a litigiilor aparute pe piata de energie electrica”  drept pentru care va puteti adresa unui mediator autorizat, pentru rezolvarea problemelor pe cale amiabila.

Sava Marius consilier juridic, mediator, specialist ssm, cadru tehnic su, evaluator de risc ssm, auditor certificare ISO, inspector protectie civila, atestat de mediu, 0724805848

Apelati la consilier juridic – Sava Marius Claudiu (mediator autorizat), 

 tel. 0724-805848,

 e-mail :   gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com

   

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

inginer – Popescu Tiberiu (mediator autorizat) ,

  tel. 0729.958.594, 0747227570,

  tel/fax : 0244/550021,

 e-mail : tibipope@yahoo.com

 www.fisapostului.eu

 Mediere

LEGE nr. 123/10.07.2012 – energiei electrice si a gazelor naturale

EMITENT:  PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: M. OF. nr. 485/16.07.2012

Data intrarii in vigoare : 19.07.2012

   

Medierea, Mediator, conciliere, intelegere, litigiu, fisa postului, regulament intern

Medierea, Mediator, conciliere, intelegere, litigiu, fisa postului, regulament intern

  ART.62  Drepturile clientului final de energie electrica

    (1) Clientii finali de energie electrica au urmatoarele drepturi:

 a) sa aiba acces la retelele electrice de interes public si sa consume energie electrica in conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

 b) sa solicite furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor la acesta sau sa initieze acte aditionale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;

  c) sa aiba acces pentru citire la grupurile de masurare pentru decontare;

 d) sa solicite furnizorului sau operatorului de distributie sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele electrice;

 e) sa primeasca despagubiri de la furnizor, operator de retea sau alt client final, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestora ori in cazul nerespectarii indicatorilor de calitate a energiei;

    f) sa se asocieze voluntar in vederea reprezentarii intereselor clientilor, conform reglementarilor ANRE;

    g) sa achizitioneze energia electrica pe baza de contract bilateral de la un furnizor de energie, indiferent de statul membru in care este inregistrat furnizorul, cu conditia sa respecte normele aplicabile de comercializare si de echilibrare stabilite pe teritoriul României;

    h) sa schimbe furnizorul, conform unei proceduri aprobate de ANRE;

    i) sa incheie contracte cu mai multi furnizori de energie in acelasi timp, pentru un singur loc de consum, drept ce le revine exclusiv clientilor noncasnici de mari dimensiuni, a caror putere maxima aprobata prin avizul tehnic de racordare este stabilita prin reglementarile ANRE;

    j) sa supuna solutionarii autoritatii competente divergentele rezultate din derularea contractelor incheiate in sectorul energiei electrice, in baza unor proceduri elaborate de autoritatea competenta;

    k) sa beneficieze de serviciile unui mediator, in conditiile <LLNK 12006   192 10 201   0 18>Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea solutionarii extrajudiciare a litigiilor aparute pe piata de energie electrica; 

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului


    l) sa denunte unilateral contractul de furnizare, in conditiile art. 58 alin. (3).

    (2) Procedura prevazuta la alin. (1) lit. h) stabileste in principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligatiilor de plata datorate de clientul final furnizorului ce urmeaza a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor in procesul de schimbare, precum si operatorii economici care sunt obligati sa le furnizeze.

    (3) Procedura prevazuta la alin. (1) lit. h) trebuie sa garanteze unui client care doreste sa schimbe furnizorul, cu respectarea conditiilor contractuale, ca aceasta schimbare se poate realiza in termen de 3 saptamâni de la initierea acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *