Medierea ca profesie liberala

 

Persoanele fizice si juridice care doresc sa se adreseze instantelor de judecata intr-un litigiu vor fi obligate, din 01.08.2013,

sa participe la sedinte de mediere.

Daca litigiile se vor solutiona in urma sedintelor de mediere, in multe cazuri, valoarea taxei de timbru va fi inapoiata partilor implicate.

Cererea adresata instantei privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor rezultata din acordul de mediere este scutita de plata taxei de timbru, cu exceptia cazurilor in care acordul de mediere priveste transferul de proprietate asupra unui bun imobil, alte drepturi reale, partaje si cauze succesorale.

Conform legii, informarea privind avantajele medierii este gratuita, doar sedintele de mediere urmand a fi platite de persoanele implicate in litigiu.

Foarte important !!!  Asa cum am mentionat mai sus, sedinta in cadrul mediatoriulor de mai sus care este de (30 min.), va facem cunoscut caINFORMARE OBLIGATORIE  ESTE GRATUITA, privind medierea, scopul, avantajele, efectele si limitele acesteia !!!

De asemenea si eliberarea CERTIFICATULUI  DE  INFORMARE incadrul medierii,  este  GRATUITA !

Birourile noastre de mediatori au obligatia sa explicam ce inseamna medierea, va trebui sa eliberam si documente prin care sa confirmam acest lucru instantei.

Daca solicitantii vor prefera sa rezolve conflictul prin mediere, acordul final va fi prezentat notarului sau judecatorului, documentul urmand a fi intocmit in consecinta.

Daca sedintele de mediere nu vor rezolva problema, cei implicati se vor adresa instantei.

Trebuie precizat faptul ca nu se va mai putea promova o actiune in instanta fara a fi parcursa procedura de informare despre mediere, sanctiunea aplicata de instanta de judecata fiind inadmisibilitatea cererii.

Medierea, Regulament intern actualizat si fisa postului, conform Codului muncii

Medierea, Regulament intern actualizat si fisa postului, conform Codului muncii

  Profesia de mediator, fiind o profesie liberala, mediatorii au posibilitatea stabilirii propriilor criterii privind cuantumul onorariilor, in cazul diferitelor dispute,dupa cum urmeaza:

  • in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;

  • in materia dreptului familiei(neintelegerile care tin de continuarea casatoriei, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor sau orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii);

  •  in domeniul litigiilorprivind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;

  •  in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;

  •  in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;

  • in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1013 – 1024 sau la cea prevazuta la art. 1025 – 1032 din Codul de procedura civila.

  • in cazul infractiunilor pentru care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima isi exprima consimtamantul  de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul; daca victima refuza sa participe impreuna cu faptuitorul, sedinta de informare se desfasoara separat. 

Legea precizeaza ca dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii intr-o anumita materie se face printr-un proces-verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea.

Profesia de mediator, fiind o profesie liberala, mediatorii isi exercita profesia pe baza actelor normative, Directive europene, coduri, reguli autorizate, de catre Consiliul de Mediere, dupa cum urmeaza :

1. Legea nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator ;

2.  DIRECTIVA 2008 52 CE A PE privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala ;

3. DIRECTIVA 2006123CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind serviciile în cadrul pieţei interne  ;

4.   O.G. nr.13 din 2010 pentru transpunerea Directivei servicii ;

5.   Codul european de conduita al mediatorului ;

6.   Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor ;

7.    Standardul ocupaţional al mediatorului ;

8.   Ghid de mediere pentru magistrati ;

9.  Reguli de publicitate a mediatorilor si formelor de exercitare a profesiei de mediator ;

10.  Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere ;

11. H.G. nr. 504 din 21.07.2011- Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti.

Ce presupune sedinta de informare

In sedinta de informare privind medierea, mediatorul explica partilor scopul, limitele si efectele medierii, precum si avantajele acestei proceduri.

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului

 Sedinta de informare este gratuita, dupa cum se precizeaza si in Legea medierii: “Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu“.

Potrivit normelor legale, partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator.

In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile.

Invitatia la sedinta se va transmite de catre mediator, prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului, iar partea solicitanta trebuie sa furnizeze mediatorului datele necesare contactarii celeilalte parti.

In cazul imposibilitatii de prezentare a vreuneia dintre partile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o noua data in vederea informarii si acceptarii medierii.

Daca una dintre parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei transmise de partea adversa ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata.

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, act de informare, mediator

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, act de informare, mediator

 In cazul acceptarii medierii, partile in disputa si mediatorul vor semna contractul de mediere, iar procedura de solutionare amiabila a conflicutului va incepe. Pentru medierea propriu-zisa a conflictului, partile vor trebui sa plateasca mediatorului un onorariu negociat, precum si toate cheltuielile ocazionate de mediere.

Este foarte important ca toate documentele/probele sa fie comunicate Biroului de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroului de mediator – Popescu Tiberiu, conform celor convenite in conformitate cu calendarul de mediere stabilit pentru fiecare caz, astfel incat sa ofere timp suficient pentru pregatirea fiecarui mediator.

Alte cheltuieli, cum ar fi inchirierea locatiei (alta locatie decat Biroul de mediator – Sava Marius Claudiu si Biroul de mediator – Popescu Tiberiu), cheltuielile de deplasare ale mediatorului in acea locatie stabilita de catre parti, nu sunt incluse in onorariile de mai sus, şi se achita la costul lor efectiv.

De asemenea, cheltuielile cu evaluarile de specialitate (expertize tehnice si contabile extrajudiciare,  alte expertize, taxe postale, etc.),  nu sunt incluse in onorariile de mai sus, şi se achita la costul lor efectiv.

Medierea, Mediator, conciliere, intelegere, litigiu, fisa postului, regulament intern

Medierea, Mediator, conciliere, intelegere, litigiu, fisa postului, regulament intern

In conformitate cu prevederile art. 26, alin. 1-3, din Legea nr. 192/16.05.2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei   de mediator, se stipuleaza : ,,1)  Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.  2)  Onorariul trebuie sa fie rezonabil si sa tina cont de natura si de obiectul conflictului.3) Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.”

Mediator, mediere, conciliere, tranzactie, negociere, fisa postului

Mediator, mediere, conciliere, tranzactie, negociere, fisa postului

  Observaţii :Daca se incheie un acord de mediere pentru stingerea unui litigiu ce se afla pe rolul instanţei, partea interesata poate cere restituirea taxei de timbru.

 Daca una din parţi se incadreaza in condiţiile prevazute de O.G.  nr. 51/2008, pentru a primi ajutor public judiciar, va putea primi ajutor public judiciar şi pentru mediere (O.U.G. nr. 51 din 21.04.2008 (actualizată)-privind ajutorul public judiciar în materie civilă).

Cu alte cuvinte, este posibil chiar sa beneficieze de restituirea onorariului mediatorului.

Astfel, parţile vor şti in ce masurã conflictul lor poate fi stins prin mediere şi care sunt avantajele recurgerii la procedura medierii raportate la propria cauza, economisind astfel timp şi bani, diminuand totodatã stresul suplimentar, fara a plati un onorariu de mediator pentru informaţiile primite.

 Potrivit art. 20, din O.U.G. nr. 51/2008-privind ajutorul public judiciar, persoana care indeplineşte condiţiile prevazute la art. 8, alin. 1, sau 2, din prezenta ordonanta, va putea beneficia de restituirea taxelor de timbru si a sumelor acordate cu titlu de onorariu de mediator, daca se vor incadra in conditiile stbilite de art. 8, din O.U.G. nr. 51/2008 si, foarte important, daca vor apela la mediere inainte de declansarea procesului civil dar si dupa declansarea acestuia, dar inainte de prima zi de infatisare.

Intelegere, mediere, mediator, tranzactie, conciliere, fisa postului, fisa de post, conflict

Intelegere, mediere, mediator, tranzactie, conciliere, fisa postului, fisa de post, conflict

 

  Important :Pentru a beneficia de toate aceste facilitati conferite de lege privind ajutorul public judiciar, birourile noastre de mediator va asigura clientilor nostri asistenta juridica de calitate prin colaborarile cu anumite cabinete de avocat specializate pe diferite domenii de activitate.

Pentru a apela la un mediator, puteti contacta  :

Biroul de mediator– Sava Marius Claudiu ;

Biroul de mediator–Popescu Tiberiu, APELAND LA  URMATORII MEDIATORI  AUTORIZATI : 

Sava Marius consilier juridic, mediator, specialist ssm, cadru tehnic su, evaluator de risc ssm, auditor certificare ISO, inspector protectie civila, atestat de mediu, 0724805848

 

  Apelati la consilier juridic – Sava Marius Claudiu (mediator autorizat), 

    tel.  0724-805848,

 e-mail :  gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com

   

  

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

    inginer – Popescu Tiberiu (mediator autorizat) ,

    tel.  0729.958.594, 0747227570,

    e-mail: tibipope@yahoo.com

   www.fisapostului.eu

    Medierea

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *