Medierea aplicabila de la 15 Februarie 2013

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

Medierea aplicabila de la 15 Februarie 2013

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2013, a stabilit data de 15 februarie 2013, pentru intrarea in vigoare a Legii nr. 134/2010-privind Codul de procedura civila.

Pe langa stabilirea acestei date, au fost reglementate si o serie de alte masuri, inclusiv in domeniul medierii.

Aspectele de mediere cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2013, pentru modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010-privind Codul de proceduracivila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe.

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

 

 

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

  Participarea la sedinta de informare obligatorie cu privire la avantajele medierii, ordonanta de urgenta mentionata stabileste ca, in materie civila, aceasta dispozitie urmeaza sa intre in vigoare odata cu noul Cod de procedura civila, adica la 15 februarie 2013.

In mod similar prorogarii pana la data intrarii in vigoare a noului Cod de proceduracivila a dispozitiilor mentionate referitoare la sedinta de informare in materie civila, ordonanta de urgenta a reglementat si prorogarea textului privind participarea la sedinta de informare in cauzele penale pana la intrarea in vigoare a noului Cod de procedurapenala, astfel incat acest element de noutate in materia medierii sa fie implementat in contextul intrarii in vigoare a noilor coduri procedurale.

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Medierea in cauzele penale urmeaza a fi supusa dezbaterii parlamentare cu ocazia adoptarii proiectului recent transmis Senatului (ca prima camera sesizata), „Proiectul de lege pentru  punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale”.

In acest caz, urmeaza ca forul legiuitor sa decida in cadrul dezbaterilor parlamentare referitor la aspectele legate de participarea la sedinta de informare privind avantajele medierii  in cauzele penale.

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, certificat de informare, mediator

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, certificat de informare, mediator

 
 ORDONANTA DE URGENTA nr. 4 din 30.01.2013-privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe
EMITENT : GUVERNUL

PUBLICAT : Monitorul Oficial nr. 68/31.01.2013

 

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Avand in vedere ca, potrivit art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010-privind Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012, noul Cod de procedura civila urmeaza sa intre in vigoare la data de 1 februarie 2013,  dat fiind ca prin Legea privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoreşti, precum şi pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010-privind Codul de procedura civila sunt promovate o serie de solutii legislative vizand, in principal, pregatirea punerii in aplicare a noului Cod de procedura civila,  avand in vedere ca prin Planul de masuri elaborat de Ministerul Justitiei şi adoptat de Guvern prin Memorandumul cu tema „Pregatirea sistemului judiciar pentru intrarea in vigoare a noilor Coduri. Evaluarea situatiei actuale. Plan de masuri” s-a propus etapizarea, pe o perioada de 3 ani, a masurilor generate de cheltuielile de personal, infrastructura fizica şi tehnologia informatiei, bunuri şi servicii, complementar solutiilor legislative ce fac obiectul legii mai sus mentionate care vizeaza, in principal, prorogarea aplicarii, pentru aceeaşi perioada, a punerii in aplicare a unor dispozitii ale noului Cod de procedura civila, cum sunt cele privitoare la cercetarea procesului şi, dupa caz, dezbaterea fondului in camera de consiliu,  tinand seama de faptul ca este imperios necesar ca masurile legislative ce fac obiectul Legii privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoreşti, precum şi pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010-privind Codul de procedura civila sa intre in vigoare concomitent cu dispozitiile noului Cod de procedura civila, pentru a se evita dificultatile rezultate din succesiunea intr-un interval scurt de timp a doua reglementari de procedura civila, continand norme de competenta, de procedura propriu-zisa şi cu privire la caile de atac, generand un regim procedural neunitar pentru dosarele care se vor inregistra incepand cu data de 1 februarie 2013,  intrucat neadoptarea, pana la data de 1 februarie 2013, a masurilor ce fac obiectul prezentului act normativ ar avea drept consecinta intrarea in vigoare, la aceasta data, a unor dispozitii din noul Cod de procedura civila pentru a caror punere in aplicare nu au fost luate masurile de ordin legislativ şi logistic necesare, tinand seama de faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta pana la data de 1 februarie 2013 ar putea genera blocaje la nivelul instantelor, cu consecinte grave de ordin procedural in activitatea de judecata, care ar putea conduce la afectarea dreptului de acces la justitie şi a dreptului la un proces echitabil, in termen rezonabil, in considerarea faptului ca prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 967 din 20 noiembrie 2012, s-a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 1, pct. 1^1 şi ale art. 299 alin. 1^1, din Codul de procedura civila in vigoare, iar Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu completarile ulterioare, consacra, la art. 94 pct. 2, o solutie legislativa similara, fiind necesara abrogarea acestor dispozitii, tinand seama ca este imperios necesara corelarea datei de intrare in vigoare a dispozitiilor art. 60^1 alin. (1) lit. a)-f), din Legea nr. 192/2006-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,cu modificarile şi completarile ulterioare, cu data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila, respectiv a art. 60^1 alin. (1) lit. g) cu data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura penala,  luand in considerare faptul ca amanarea aplicarii unor dispozitii introduse in legi speciale prin Legea nr. 76/2012, pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010-privind Codul de procedura civila nu ar trebuie sa fie de natura a afecta conceptia generala a noii reglementari procesual-civile in materia cailor de atac,  avand in vedere ca, pentru neparticiparea la şedinta de informare asupra beneficiilor medierii, noul Cod de procedura civila prevede sanctiunea amenzii judiciare, impunandu-se amanarea prevederilor referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata, introdusa prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2012, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II, din Legea nr. 115/2012, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, pentru o perioada necesara evaluarii eficacitatii noii sanctiuni, raportat la finalitatea urmarita, şi anume popularizarea şi incurajarea recurgerii la procedura medierii, luand in considerare necesitatea efectuarii unui studiu de impact şi organizarii unei dezbateri publice extinse asupra normelor privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionişti şi consumatori,  avand in vedere ca aspectele mai sus mentionate vizeaza un interes public şi constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 ART. I  – Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins :

„Art.81. – Legea nr. 134/2010-privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 15 februarie 2013.”

2. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Art.82. – Prezenta lege intra in vigoare la data prevazuta la art. 81, cu exceptia dispozitiilor art. 80, care intra in vigoare la 3 zile, de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, şi a dispozitiilor art. 38 pct. 1 şi 2, care intra in vigoare la data de 1 iulie 2013.

ART.II  – Dupa alineatul (2) al articolului 13 din Legea nr. 193/2000-privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti şi consumatori, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

„(3) Hotararea instantei este supusa numai apelului.”

ART.III  – Prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 193/2000-privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti şi consumatori, cu modificarile şi completarile ulterioare, se aplica in procesele incepute in perioada 15 februarie 2013-30 iunie 2013.

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

  ART. IV  – Articolul 1 punctul 1^1 şi articolul 299 alineatul 1^1 din Codul de procedura civila, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificarile şi completarile ulterioare, se abroga.

ART.V  – La articolul 94 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completarile ulterioare, punctul 2 se abroga.

ART.VI  – Dispozitiile alineatului (1^2) al articolului 2 din Legea nr. 192/2006-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, intra in vigoare la 1 august 2013.

ART.VII  – Articolul III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2012, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2012, se modifica şi va avea urmatorul cuprins :  „Art. III.-Dispozitiile art. 2 alin. (1^2) din Legea nr. 192/2006-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificarile şi completarile ulterioare, referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata, se aplica numai proceselor incepute dupa data de 1 august 2013.”

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

  ART.VIII  – Termenul prevazut la art. II din Legea nr. 115/2012, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462 din 9 iulie 2012, referitor la intrarea in vigoare a dispozitiilor art. 60^1 din Legea nr. 192/2006-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificarile şi completarile ulterioare, se proroga dupa cum urmeaza :

a) pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 134/2010-privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completarile ulterioare, in ceea ce priveşte dispozitiile alin. (1) lit. a)-f);

b) pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 135/2010-privind Codul de procedura penala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, in ceea ce priveşte dispozitiile alin. (1) lit. g).

 PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza :

Ministrul justitiei,

Mona-Maria Pivniceru

Bucureşti, 30 ianuarie 2013.

Nr. 4.

Aici aveti si actul normativ actualizat pe care puteti sa-l vizualizati  –  LEGEA nr. 192 din 16 mai 2006(actualizată)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *