Consumatorii pot apela la un mediator autorizat

Consumatorii pot apela la un mediator autorizat

 

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, certificat de informare, mediator

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, certificat de informare, mediator

Atentie consumatori !!! Aveti la indemana pentru rezolvarea tuturor litigiilor cu comerciantii, bancile, etc., avand parghii de a apela cu toata increderea la un mediator autorizat, pentru stingerea oricarui conflict/litigiu legat de acesta calitate de consummator.

 

Aveti cateva acte mai jos mentionate, care va protejeaza in realtiile dumneavoastra de consumatori, cu bancile, comerciantii, etc., putand apela cu incredere la un mediator autorizat.

 

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

Conform Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.  Legea nr. 192 / 2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Persoanele fizice sau persoanele juridice consumatori au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.

Conform art. 60^1, alin. Lit. a, din Legii nr. 192/2006(actualizata)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,  se prevede :

1)  În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii :

a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

Mai jos aveti expuse cateva acte normative care protejeaza consumatori si care va dau dreptul de a stinge litigiul la un mediator autorizat, fata de actele mentionate :

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 16.02.2011

pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 22.02.2011

Data intrarii in vigoare : 22.02.2011

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

 ART.39.  Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor dispute şi fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva comercianţilor care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamaţie şi despăgubire pentru consumatori, potrivit prevederilor <LLNK 12006   192 10 201   0 18>Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9.06.2010

privind contractele de credit pentru consumatori

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11.06.2010

Data intrarii in vigoare : 21.06.2010

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, certificat de informare, mediator

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, certificat de informare, mediator

   ART.81) În vederea asigurării respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către creditori şi de către intermediarii de credit, consumatorii pot să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor dispute şi fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva creditorilor şi a intermediarilor de credit care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamaţie şi despăgubire pentru consumatori, potrivit prevederilor <LLNK 12006   192 10 201   0 18>Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 11.02.2009

privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 16.02.2009

Data intrarii in vigoare : 16.02.2009

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

 ART.1(1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice şi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea intereselor statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, cheltuielile rezultate în urma soluţionării de către Ministerul Finanţelor Publice, pe cale amiabilă, în condiţiile <LLNK 12006   192 10 202 720 67>art. 720^1 din Codul de procedură civilă sau ale Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, a diferendelor ivite în activitatea sa, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigură şi fondurile necesare pentru:

a) aplicarea prevederilor <LLNK 12000   190181 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   261 10 201   0 18>Legea nr. 261/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) suportarea despăgubirilor, a cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte;

c) aplicarea prevederilor <LLNK 12005   247 10 202  14 56>art. 14^1 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pe măsura necesităţilor de finanţare prevăzute la alin. (2) lit. b), se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor 2 ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile.

(4) În vederea asigurării fondurilor prevăzute la alin. (2) lit. c), se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Finanţelor Publice, în funcţie de încasarea dividendelor aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul „Proprietatea”.

 LEGE nr. 363 din 21.12.2007

 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

 EMITENT:     PARLAMENTUL

 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 28.12.2007

 Data intrarii in vigoare : 31.12 .2007

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

 4. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins :”(3) Plângerile consumatorilor şi stabilirea procedurilor de despăgubire în materie de contracte pentru furnizarea de servicii financiare la distanţă pot fi rezolvate şi pe cale extrajudiciară, în baza dispoziţiilor <LLNK 12006   192 10 201   0 18>Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.”

  ORDONANŢĂ nr. 85 din 19.08.2004 (republicată)

privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare*)

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 13.05.2008

Data intrarii in vigoare : 13.05.2008

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

 ART.23 1) Prevederile prezentei ordonanţe nu îngrădesc dreptul consumatorilor de a formula reclamaţii şi sesizări în apărarea intereselor lor pentru rezolvarea neînţelegerilor legate de încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare.

2) Autoritatea competentă pentru soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor consumatorilor ce decurg din încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

3) Plângerile consumatorilor şi stabilirea procedurilor de despăgubire în materie de contracte pentru furnizarea de servicii financiare la distanţă pot fi rezolvate şi pe cale extrajudiciară, în baza dispoziţiilor <LLNK 12006   192 10 201   0 18>Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 27.06.2012

pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

ART.I  Articolul 179 din <LLNK 12009   113180 301   0 46>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobată cu modificări prin <LLNK 12010   197 10 201   0 18>Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.179. (1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor diferende dintre utilizatorii şi prestatorii serviciilor de plată şi fără a se aduce atingere dreptului utilizatorilor serviciilor de plată de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, utilizatorii de servicii de plată şi alte părţi interesate pot recurge la procedura medierii, în temeiul prevederilor <LLNK 12006   192 10 201   0 18>Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

2) În cazul disputelor transfrontaliere, mediatorii cooperează în mod activ cu organismele din alte state membre care asigură soluţionarea pe cale extrajudiciară a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată.”

 LEGEA nr. 62 din 10.05. 2011 (republicată)

a dialogului social nr. 62/2011)

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

SECŢIUNEA a 5-a  Atribuţiile organizaţiilor sindicale

 ART. 27   În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite, organizaţiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de soluţionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, petiţie, pichet de protest, marş, miting şi demonstraţie sau grevă, în condiţiile prevăzute de lege.

ART. 167   Concilierea, medierea şi arbitrarea conflictelor colective de muncă se fac numai între părţile aflate în conflict.

Divort prin mediere la Biroul de mediator Sava Marius Claudiu

Divort prin mediere la Biroul de mediator Sava Marius Claudiu

  CAP. IV    Medierea şi arbitrajul

ART.175   În vederea promovării soluţionării amiabile şi cu celeritate a conflictelor colective de muncă se înfiinţează Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

ART.176   (1) Modalitatea de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Oficiului de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului, ce va fi adoptată în cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) În cadrul Oficiului de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă vor fi constituite corpul de mediatori şi corpul de arbitri ai conflictelor colective de muncă.

ART. 177  Componenţa şi criteriile de accedere în corpul de mediatori şi corpul de arbitri ai conflictelor colective de muncă, competenţa, atribuţiile, precum şi procedurile de mediere şi arbitraj se stabilesc prin Regulamentul de mediere şi arbitraj, elaborat de Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului justiţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 178   (1) În cazul în care conflictul colectiv de muncă nu a fost soluţionat ca urmare a concilierii organizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv de inspectoratul teritorial de muncă, după caz, părţile pot hotărî, prin consens, iniţierea procedurii de mediere, în condiţiile prezentei legi.

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

Conflict de munca, mediator, mediere, litigiu, fisa postului, conflict

  2) Pentru medierea conflictelor individuale de muncă sunt aplicabile prevederile <LLNK 12006   192 10 202  73 40>art. 73 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 179   (1) Pe întreaga durată a unui conflict colectiv de muncă, părţile aflate în conflict pot hotărî prin consens ca revendicările formulate să fie supuse arbitrajului Oficiului de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Hotărârile arbitrale pronunţate de Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sunt obligatorii pentru părţi, completează contractele colective de muncă şi constituie titluri executorii.*)

Mediator, mediere, tranzactie, fisa postului, conciliere, negociere

Mediator, mediere, tranzactie, fisa postului, conciliere, negociere

  ART.180   Medierea sau arbitrajul conflictului colectiv de muncă este obligatorie/obligatoriu dacă părţile, de comun acord, au decis acest lucru înainte de declanşarea grevei sau pe parcursul acesteia.

ART.188  Pe durata în care revendicările formulate de angajaţi sunt supuse medierii ori arbitrajului, aceştia nu pot declanşa grevă sau, dacă greva este declanşată, aceasta se suspendă în condiţiile art.197 alin. (3).

 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 27.07.2012

pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

  Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal privind procedurile extrajudiciare de soluţionare a diferendelor în domeniul serviciilor financiare, în scopul implementării în mod unitar şi eficient la nivel naţional a dispoziţiilor relevante cuprinse în legislaţia Uniunii Europene, luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune având în vedere că neadoptarea cu celeritate a modificărilor legislative preconizate duce la perpetuarea caracterului neadecvat al procedurii de soluţionare a diferendelor în domeniul serviciilor financiare care, în prezent, este de natură să genereze confuzie şi incertitudine în rândul consumatorilor cu privire la rolul Băncii Naţionale a României, din cauza faptului că soluţionarea pe cale extrajudiciară a diferendelor de către banca centrală nu se circumscrie atribuţiilor sale de autoritate de supraveghere prudenţială a instituţiilor de credit şi a instituţiilor de plată, ci vizează mai curând domeniul protecţiei consumatorilor, din acelaşi motiv fiind întâmpinate dificultăţi în soluţionarea reclamaţiilor, existând riscuri juridice şi reputaţionale semnificative pentru banca centrală. Din ansamblul aspectelor menţionate rezultă consecinţa neîndeplinirii obligaţiei României, decurgând din actele legislative ale Uniunii Europene, de a asigura proceduri extrajudiciare adecvate şi eficace de soluţionare a litigiilor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată.

Întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART.I  Articolul 179 din <LLNK 12009   113180 301   0 46>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobată cu modificări prin <LLNK 12010   197 10 201   0 18>Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins :

 „Art. 179. (1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor diferende dintre utilizatorii şi prestatorii serviciilor de plată şi fără a se aduce atingere dreptului utilizatorilor serviciilor de plată de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, utilizatorii de servicii de plată şi alte părţi interesate pot recurge la procedura medierii, în temeiul prevederilor <LLNK 12006   192 10 201   0 18>Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În cazul disputelor transfrontaliere, mediatorii cooperează în mod activ cu organismele din alte state membre care asigură soluţionarea pe cale extrajudiciară a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată.”

ART. II  Articolul 101 din <LLNK 12011   127 10 201   0 18>Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 22 iunie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.101.   Dispoziţiile <LLNK 12009   113180 302 179 59>art. 179 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin <LLNK 12010   197 10 201   0 18>Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte procedurile extrajudiciare de reparaţie adecvate şi eficace pentru soluţionarea diferendelor decurgând din prezenta lege.”

ART.III   Cererile de soluţionare a diferendelor înregistrate la Banca Naţională a României până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţei de urgenţă vor fi soluţionate conform procedurii în vigoare până la această dată.

 PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

Pentru a stinge litigiul aparut cu agentii economici, bancile, diversi comercianti producatori sau distribuitori, dumneavoastra in calitate de consumator, conform legii, va puteti adresa unui mediator autorizat, pentru rezolvarea problemelor pe cale amiabila.  ORDONANŢĂ DE GUVERN nr. 21 din 21.08.1992(republicată)-privind protecţia consumatorilor

Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii

Consilier juridic Sava Marius Claudiu, tel. 0724805848, fisa postului, mediator, fisa de post, mediu, protectie civila, resurse umane, consultanta legislatie, inspector protectia muncii

     Apelati la consilier juridic – Sava Marius Claudiu (mediator autorizat), 

tel. 0724-805848,

   e-mail :   gimaris2003@yahoo.com , sava.marius@gmail.com

 

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

Popescu Tiberiu, inginer, specialist SSM, cadru tehnic SU, mediator, fisa postului, 0729958594, accident de munca

  

 nginer – Popescu Tiberiu (mediator autorizat) ,

  tel. 0729.958.594, 0747227570,

  tel/fax : 0244/550021,

   e-mail : tibipope@yahoo.com

www.fisapostului.eu

mediere

LEGE nr. 193 din 6.11.2000 (republicată)(actualizată)

privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008

Data intrarii in vigoare : 18.04.2008

 

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

Mediere, mediator, fisa postului, fisa de post, act de informare

 ART.1 (1) Orice contract încheiat între profesionisti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

ART.2 (1) Prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

(2) Prin profesionist se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop în numele sau pe seama acesteia.

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

Mediator, mediere, fisa postului, certificat de informare, avantajele medierii

 ART.3 (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi bonurilor de comandă sau bonurilor de livrare, biletelor, tichetelor şi altora asemenea care conţin stipulări sau referiri la condiţii generale prestabilite.

(2) Clauzele contractuale prevăzute în temeiul altor acte normative în vigoare nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.

    CAP. II  –  Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848, 0729958594

Mediator, mediere, act de informare, procedura medierii, fisa postului, fisa de post, somatie, notificare, 0724805848, 0729958594

ART.4 1) O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

 2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de profesionisti pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

3) Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist. Dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.

4) Lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege redă, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.

Medierea, Mediator, conciliere, intelegere, litigiu, fisa postului, regulament intern

Medierea, Mediator, conciliere, intelegere, litigiu, fisa postului, regulament intern

 5) Fără a încălca prevederile prezentei legi, natura abuzivă a unei clauze contractuale se evaluează în funcţie de:

a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul încheierii acestuia;

b) toţi factorii care au determinat încheierea contractului;

c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde.

6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi de plată, pe de o parte, nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil.

ART.5 În cazul contractelor standard preformulate, profesionistul are obligaţia să remită, la cerere, oricărei persoane interesate un exemplar din contractul pe care îl propune.

ART.6 Clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua.

ART.7  În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului, putând solicita, după caz, şi daune-interese.

     CAP III –  Organele abilitate pentru constatarea contravenţiilor şi soluţionarea litigiilor

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, act de informare, divort, fisa postului, conflict de munca

Mediator, mediere, tranzactie, conciliere, act de informare, divort, fisa postului, conflict de munca

 ART.8  Controlul respectării dispoziţiilor prezentei legi se face de reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de specialişti autorizaţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competenţelor.

ART.9 Organele de control efectuează verificări la sesizarea persoanelor prejudiciate prevăzute la art. 2 alin. (1) sau din oficiu.

ART.10 Profesioniştii au obligaţia de a prezenta organelor de control, în original, contractele încheiate cu consumatorii.

ART.11 Organele de control abilitate încheie procese-verbale prin care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute, precum şi articolele din lege încălcate de profesionist.

ART.12 Procesul-verbal se transmite, după caz, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârşit fapta sau în a cărei rază teritorială contravenientul îşi are domiciliul sau, după caz, sediul.

ART.13 1) Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, aplică sancţiunea contravenţională conform art. 16 şi dispune, sub sancţiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, în măsura în care contractul rămâne în fiinţă, sau desfiinţarea acelui contract, cu daune-interese, după caz.

2) În caz contrar, instanţa va anula procesul-verbal întocmit.

Conform <LLNK 12013     4180 302   0 60>art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 31 ianuarie 2013, prevederile <LLNK 12000   193 11 212  13 40>art. 13 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în procesele începute în perioada 15 februarie 2013-30 iunie 2013.

 Art.14 Consumatorii prejudiciaţi prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.

 LISTA

cuprinzând clauzele considerate ca fiind abuzive

 1) Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:

a) dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract.

 Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor în temeiul cărora un furnizor de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii plătibile de către consumator ori datorată acestuia din urmă sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fără o notificare prealabilă, dacă există o motivaţie întemeiată, în condiţiile în care profesionistul este obligat să informeze cât mai curând posibil despre aceasta celelalte părţi contractante şi acestea din urmă au libertatea de a rezilia imediat contractul.

Prevederile acestei litere nu se opun, de asemenea, clauzelor prin care profesionistul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract cu durată nedeterminată, în condiţiile în care profesionistul are obligaţia de a-l informa pe consumator, printr-o notificare prealabilă transmisă în termen rezonabil, pentru ca acesta din urmă să aibă libertatea de a rezilia contractul;

b) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;

c) obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar şi în situaţiile în care profesionistul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;

d) dau dreptul profesionistului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada limită la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă;

e) dau dreptul profesionistului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;

f) dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;

g) dau dreptul exclusiv profesionistului să interpreteze clauzele contractuale;

h) restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;

i) obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist;

j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunţa sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care:

 – profesionistul a modificat unilateral clauzele prevăzute la lit. e);

– profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;

– profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunţării unilaterale;

k) exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului în cazul vătămării sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a profesionistului privind utilizarea produselor şi serviciilor;

l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;

m) permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract;

n) dau dreptul profesionistului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane – agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator;

 o) interzic consumatorului să compenseze o datorie către profesionist cu o creanţă pe care el ar avea-o asupra profesionistului;

 p)prevăd că preţul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preţurile, fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care preţul final este prea mare în raport cu preţul convenit la momentul încheierii contractului.

Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor de indexare a preţurilor, atât timp cât sunt legale, cu condiţia ca metoda prin care preţurile variază să fie descrisă în mod explicit;

r) permit profesionistului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenţa compensaţiilor în sumă echivalentă şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către profesionist;

s) dau dreptul profesionistului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator;

t) dau dreptul profesionistului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepţia unor motive întemeiate.

Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor prin care furnizorul de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a dispune în mod unilateral încetarea unui contract încheiat pe o perioadă nedeterminată şi fără o notificare prealabilă în cazul unui motiv întemeiat, cu condiţia ca furnizorul să fie obligat să informeze imediat celelalte părţi contractante.

    (2) Dispoziţiile alin. (1) lit. a), p) şi t) nu sunt aplicabile în cazul :

a) tranzacţiilor cu valori mobiliare, instrumentelor financiare şi altor produse sau servicii, în cazul în care preţul este legat de fluctuaţiile cotaţiei bursiere sau ale indicelui bursier ori ale unei rate de schimb pe piaţa financiară, pe care vânzătorul sau furnizorul nu le poate controla;

b) contractelor pentru cumpărarea sau vânzarea de devize, cecuri de călătorie, ordine de plată internaţionale emise în devize sau alte instrumente de plată internaţionale.

Toate actele normative de mai sus sunt coroborate cu LEGEA nr. 192 din 16 mai 2006(actualizată)-privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

mediere in domeniul protectiei consumatorului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *